Festilaovend logo

3 JULI 2021

Volg ös

Privacy statement

Artikel 1 Definities
Verkespers Productions :de Vennootschap onder Firma Verkespers Productions, gevestigd te

Hendrik Luytenstraat 4, 6041 XT Roermond, die haar bedrijf onder andere maakt van het (doen) verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en met betrekking tot het (doen) organiseren van evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden en diensten;

iedere natuurlijke persoon, die een Evenement of Website van Verkespers Productions VOF bezoekt;

een gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door Verkespers Productions VOF;

de website van Verkespers Productions (URL) en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam van Verkespers Productions VOF staan.


Artikel 2 Identiteit Verkespers Productions

2.1  In deze Privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Verkespers Productions. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op het gebruik dat Verkespers Productions kan maken van persoonsgegevens van Bezoekers van haar Website(s) en/of Evenementen. Verkespers Productions hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met gegevens van haar klanten en bezoekers. Verkespers Productions verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt.

2.2  Deze Privacyverklaring wordt gehanteerd en heeft betrekking op gegevensverwerkingen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verkespers Productions, en alle aan haar gelieerde ondernemingen. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 74657968. Verkespers Productions is bereikbaar via het e-mailadres info@vleisboeket.nl.


Artikel 3 Welke gegevens kan Verkespers Productions gebruiken?

3.1 Voor de deelname aan een Evenement worden Bezoekers gevraagd bij de aanschaf van tickets, al dan niet aan de (voor)verkooporganisatie (zoals Eventix) bepaalde informatie te verstrekken. De Bezoeker kan dan om de volgende gegevens worden gevraagd: NAW gegevens en e-mailadres. Die gegevens en informatie over de Bezoeker, de gekochte producten en datum en tijd van de aankoop verkrijgt Verkespers Productions van de (voor)verkooporganisatie en kan door Verkespers Productions voor verschillende in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het analyseren van de populariteit van door haar georganiseerde Evenementen.

3.2  Verkespers Productions kan ook automatisch gegeneerde informatie over het surfgedrag van Bezoekers verzamelen. Deze informatie kan onder meer bestaan uit het IP adres, cookies, url, browsertype en -taal, en de datum en tijd van bezoek aan de Website(s).

3.3  Daarnaast kan Verkespers Productions ook foto- en/of videobeelden maken van Bezoekers tijdens een Evenement. Die beelden kan Verkespers Productions voor verschillende doeleinden gebruiken. Indien een Bezoeker herkenbaar in beeld staat op materiaal dat door Verkespers Productions is gebruikt, kan die Bezoeker Verkespers Productions via info@vleisboeket.nl verzoeken gebruik van dat materiaal te staken.


Artikel 4 Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

4.1  Verkespers Productions gebruikt persoonsgegevens van Bezoekers uitsluitend om de overeenkomsten met Bezoekers ter zake het aanbieden en organiseren van haar Evenementen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en haar diensten in dit verband zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Gegevens over bezoek aan haar Evenementen en Website(s), waaronder surfgegevens en gegevens die worden verkregen van de (voor)verkoopadressen, kunnen door Verkespers Productions worden gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse.

4.2  Verkespers Productions kan gegevens van haar Bezoekers in dit kader ook gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten gericht op beheer van haar klantenadministratie en om via nieuwsbrieven haar Bezoekers te informeren over onze diensten, aanbiedingen, onze Evenementen en daarmee samenhangende zaken.

4.3  Surfgegevens kunnen door Verkespers Productions worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) statistisch te analyseren en om de Website(s) te optimaliseren. Surfgegevens worden door Verkespers Productions (voor zover mogelijk) geanonimiseerd.


Artikel 5 Cookies en Google Analytics

5.1  Verkespers Productions kan informatie te vergaren over het bezoek aan haar Website(s) door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die de Website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan, zodat het navigeren in de Website wordt vergemakkelijkt. Via de instellingen van de webbrowser kan het plaatsen van cookies worden uitgezet.

5.2  Verkespers Productions maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) en daarover rapportages te krijgen. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, waaronder cookies, door Verkespers Productions aan Google verstrekt. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dat nodig is om de dienst aan Verkespers Productions te kunnen aanbieden.

5.3  Via de Website(s) worden in het kader van de dienst Google Analytics ook cookies geplaatst van Google. Verkespers Productions heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet, en verwijst de Bezoekers voor informatie hierover naar het privacybeleid van Google.


Artikel 6 Sociale netwerken

6.1 Op de Website(s) kunnen knoppen staan waarmee pagina’s op sociale netwerken (zoals Facebook en Twitter) door Bezoekers kunnen worden gepromoot of gedeeld. Omdat deze knoppen zijn geplaatst door die sociale netwerken zelf, kunnen die betreffende netwerken

cookies plaatsen. Hiervoor moet de Bezoeker steeds diens profiel op het betreffende sociale netwerk gebruiken. Voor de werking van de knoppen zijn dus steeds de betreffende sociale netwerken verantwoordelijk. Op het gebruik van de gegevens, waaronder cookies, die de betreffende sociale netwerken daarmee verkrijgen zijn de privacyverklaringen van die sociale netwerken van toepassing.


Artikel 7 Doorgifte aan derden

7.1  Tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Bezoeker en behoudens de surfgegevens voor de diensten van Google Analytics, worden persoonsgegevens nooit zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen doorgegeven aan derden.

7.2  Verkespers Productions kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens uitsluitend aan derden verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Verkespers Productions te garanderen.


Artikel 8 Nieuwsbrief

Verkespers Productions biedt een nieuwsbrief aan, waarmee Bezoekers worden geïnformeerd over nieuws op het gebied van onze diensten, aanbiedingen, Evenementen en daarmee samenhangende zaken. Alleen als de Bezoeker al eens een vergelijkbare dienst bij ons heeft afgenomen of zich voor de ontvangst van deze nieuwsbrief heeft aangemeld, wordt het betreffende e-mailadres van die bezoeker toegevoegd aan de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief. In de nieuwsbrieven staat steeds een mogelijkheid om zich te kunnen afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. In de nieuwsbrieven staat steeds een mogelijkheid om zich te kunnen afmelden. Hetbestand met ontvangers van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.


Artikel 9 Inzage en correctie

De Bezoeker dient er voor te zorgen dat Verkespers Productions altijd over de juiste persoonsgegevens beschikt. De Bezoeker kan Verkespers Productions via het e-mailadres info@vleisboeket.nl schriftelijk verzoeken om inzage in en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.


Artikel 10 Beveiliging

10.1  Verkespers Productions garandeert dat zij uitermate zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van Bezoekers. Verkespers Productions gebruikt de gegevens van Bezoekers niet voor andere doeleinden dan die hier zijn beschreven of daarmee vergelijkbaar zijn.

10.2  Verkespers Productions neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens beveiligd zijn tegen diefstal. Uitsluitend haar eigen werknemers die belast zijn met het beheer en onderhoud van de Website(s) en klantenbestand hebben toegang tot de gegevens, welke altijd worden beschermd door versleutelde toegang en coderingen.


Artikel 11 Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Verkespers Productions behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid zoals omschreven in deze Privacyverklaring aan te passen. Zij adviseert de Bezoekers daarom om regelmatig op de Website(s) te bekijken en te controleren of er in de Privacyverklaring wijzigingen zijn doorgevoerd.

DEZE PRIVACYVERKLARING IS LAATST GEPUBLICEERD OP 01-04-2021.